Înscrierea candidaţilor

Înscrierea se face pe bază de cerere scrisă, la care se ataşează:

Documente

declaraţia pe proprie răspundere cu privire la asigurarea originalităţii conţinutului lucrării de disertaţie

lucrarea de disertaţie (un exemplar cartonat);

1 DVD/stick

referatul profesorului coordonator (profesor universitar, conferenţiar universitar, lector universitar cu titlul ştiinţific de doctor), care va cuprinde aprecieri asupra conţinutului lucrării şi propunerea de notare a acesteia

Trei (3) fotografii color, tip paşaport, realizate recent pe hârtie fotografică

Copie C.I.

Diploma de bacalaureat şi diploma de licenţă în original

Lucrările de disertaţie pot fi coordonate şi de cadrele didactice asociate împreună cu un cadru didactic titular.

Absolventul trebuie să-şi asume răspunderea pentru folosirea corectă a surselor bibliografice, cu indicarea exactă a fragmentului şi a volumului din care este preluat citatul (autor, titlu, editură, ediţie, pagină). Preluarea unor texte din operele altor autori în alte condiţii decât cele precizate este considerată drept plagiat şi anulează lucrarea, iar răspunderea aparţine absolventului şi în condiţiile în care coordonatorul lucrării a ştiut şi a acceptat această situaţie, răspunderea îi aparţine şi acestuia cu aceeaşi gravitate.

Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de disertaţie.

Retragerea dosarului de înscriere după încheierea perioadei de înscriere conduce la eliminarea candidatului din examen.

Absolvenţii care s-au înscris, dar nu au susţinut sau nu au promovat examenul de finalizare a studiilor se pot înscrie într-o sesiune ulterioară, cu condiţia suportării taxei de înscriere valabilă pentru anul universitar în care candidaţii se înscriu la examenul de finalizare a studiilor.