Desfășurarea examenului de licență

Probele pentru examenul de licenţă se desfăşoară în prezenţa, în acelaşi loc şi în acelaşi moment, a comisiei/comisiilor de examen specifice fiecărei probe şi a examinatului.

Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă sunt publice.
Probele specifice fiecărei specializări, tematica şi bibliografia sunt publicate pe site-ul web al UNATC.

Proba 1 – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (practic/oral)

Cuprinde elemente de specialitate și elemente de Istoria teatrului, în
conformitate cu bibliografia fiecărei specializări.

Candidatul trebuie să îndeplinească baremul minim la fiecare din cele două categorii de subiecte; în caz contrar Proba 1 este nepromovată.
Pentru absolvenţii specializărilor Artele spectacolului (Păpuşi Marionete), Artele spectacolului (Regie) şi Artele spectacolului (Coregrafie) subiectul de specialitate este practic şi se desfăşoară separat.

Pentru absolvenţii specializării Artele spectacolului (Actorie) elementele de specialitate au două componente (Arta actorului – rolul dintr-un spectacol – practic și subiecte din bibliografia afișată).

Pentru absolvenții specializării Teatrologie – Jurnalism teatral, disciplinele de specialitate sunt Teatrologie și Jurnalism teatral, iar disciplinele fundamentale sunt Istoria teatrului universal, Istoria teatrului românesc și Estetică. Pentru absolvenții specializării Teatrologie – Management cultural, disciplinele de specialitate sunt Teatrologie și Management cultural, iar disciplinele fundamentale sunt Istoria teatrului universal, Istoria teatrului românesc și Estetică.

Proba 2 – Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă (oral)

Pentru absolvenţii U.N.A.T.C., examenul la Arta actorului/Arta mânuirii (păpuşi şi marionete) îl constituie realizarea unui rol în spectacole prezentate public, în diferite spaţii convenţionale şi susţinerea concepţiei asupra rolului.

Absolvenţii programului de studii Artele spectacolului (Coregrafie) vor prezenta într-un spectacol public realizarea unei creaţii coregrafice.

Lucrarea de licenţă pentru absolvenţii programului de studii Artele spectacolului (Regie) constă în realizarea unui spectacol prezentat public şi a caietului de regie, conţinând concepţia regizorală a spectacolului, precum şi susţinerea concepţiei regizorale asupra spectacolului pe baza caietului de regie şi a înregistrării video a spectacolului.

Absolvenţii specializării Scenografie vor prezenta proiectul scenografic pentru un spectacol (schițe, planuri, machete), pentru un film artistic (inclusiv producții UNATC – film de platou) sau pentru o producție TV.

Promovare

Media de promovare a examenului de licenţă trebuie să fie cel puţin 6,00, iar la fiecare probă nota de promovare trebuie să fie cel puţin 5,00. Media fiecărei probe, ca medie aritmetică a notelor membrilor comisiei de examen, precum şi media examenului de finalizare a studiilor se calculează cu două zecimale, fără rotunjire. Notele membrilor comisiei de examen sunt numere întregi de la 1 la 10.

Comisia de examen

Comisiile de licenţă vor viziona CD/DVD-urile cu spectacolele realizate – pentru specializările Artele spectacolului (Actorie), Artele spectacolului (PăpuşiMarionete), Artele spectacolului (Coregrafie) şi Artele spectacolului (Regie) care constituie parte intrinsecă a lucrării de licenţă, lucrarea de licenţă fiind tratarea teoretică a acestora.

Pentru absolvenții programului de studii Teatrologie (Jurnalism teatral, Management cultural) lucrarea de licență tratează un subiect din domeniul Teatrologie (minim 40 de pagini).

Lucrările de licenţă respinse nu pot fi susţinute în faţa Comisiei de licenţă, candidatul fiind considerat ca neprezentat.

Comisiile de examen de finalizare a studiilor se stabilesc pe programe de studii/specializări, prin decizie a rectorului, la propunerea consiliului facultăţii şi cu aprobarea senatului universităţii şi vor fi publicate pe site-ul universităţii la www.unatc.ro.

Fiecare comisie este alcătuită din preşedinte, membri şi secretar. Preşedintele comisiei de examen de finalizare a studiilor trebuie să aibă gradul didactic de profesor universitar sau de conferenţiar universitar. Membrii comisiei de examen de finalizare a studiilor trebuie să aibă titlul ştiinţific de doctor şi gradul didactic de lector universitar, conferenţiar universitar sau profesor universitar. Secretarul comisiei de examen de finalizare a studiilor trebuie să aibă cel puţin gradul didactic de asistent universitar şi are numai atribuţii de administrare a documentelor.

Conform legii, atât membrii comisiei de examen de finalizare a studiilor, cât şi secretarul comisiei de examen de finalizare a studiilor nu se pot afla, cu cei evaluaţi sau între ei, în relaţie de soţi, afini şi rude până la gradul al III-lea inclusiv.

Componenţa comisiilor, precum şi numărul acestora nu se modifică pe durata examenelor de finalizare a studiilor (va fi aceeaşi în fiecare din cele 3 sesiuni iunie 2022, septembrie 2022 şi februarie 2023).

Conducerea universităţii şi comisiile de examen poartă întreaga responsabilitate pentru organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor.