Absolvenţii altor universităţi (licență)

Procedura de desfăşurare a examenului de licenţă pentru absolvenţii altor universităţi.

Instituţiile de învăţământ superior particular sau de stat cu absolvenţi la specializări acreditate vor transmite listele nominale pe specializări ale absolvenţilor care îndeplinesc condiţiile legale pentru susţinerea examenului de licenţă, cu cel puţin 15 zile înainte de începerea înscrierilor.

Instituţiile de învăţământ superior particular vor anexa şi o adresă nominală, prin care rectorul, decanul şi secretarul şef îşi asumă întreaga răspundere pentru exactitatea şi legalitatea datelor înscrise în suplimentul la diplomă, precum şi xerocopia paginii din Monitorul Oficial care atestă acreditarea sau autorizarea specializării respective.

Se vor verifica disciplinele studiate, făcându-se comparaţia cu disciplinele specializărilor echivalente din UNATC, având în vedere următoarele criterii numerice şi calitative: cel puţin un procentaj de 80% nr. ore ale grupurilor de discipline UNATC. şi cel puţin un procentaj de 80% nr. ore pentru discipline ce constituie probe ale examenului de licenţă să se regasească în planul de învăţământ al specializării respective.

Dosar

cerere tip de înscriere;

declaraţia pe proprie răspundere cu privire la asigurarea originalităţii

conţinutului lucrării de licenţă;

lucrarea de licenţă (un exemplar cartonat şi un exemplar spiralat) împreună cu referatul conducătorului. Referatul va cuprinde aprecieri asupra conţinutului lucrării şi propunerea de notare a acesteia;

CD/DVD cu lucrarea de licenţă în format PDF;

certificat de naştere în original şi copie certificată conform cu originalul de către secretariatul facultăţii;

diploma de bacalaureat sau echivalenta cu aceasta în original;

adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ de stat sau particular din care să rezulte calitatea de absolvent al acesteia, cu precizarea promoţiei, specializării absolvite, durata studiilor şi forma de învăţământ;

situaţia şcolară (supliment), eliberată de instituţia de învăţământ superior de stat sau particular din care să rezulte, pentru fiecare semestru şi an de studiu: disciplinele promovate, numarul de ore prevăzut, forma de verificare, numărul de credite şi notele obţinute;

3 fotografii color, format 3×4 cm., realizate recent pe hârtie fotografică;

copie C.I.

chitanță taxă de licenţă

Absolvenţii de la învăţământul superior particular/de stat la specializările Artele spectacolului (Actorie), Artele spectacolului (Regie), Artele spectacolului (Coregrafie) şi Artele spectacolului (Păpuşi-Marionete) trebuie să prezinte la înscriere şi 1 CD/DVD cu înregistrarea spectacolului public realizat, care constituie lucrarea de
licenţă.

Biroul Consiliului Facultăţii va stabili, la propunerea departamentului, un cadru didactic care, pe baza analizării lucrării şi a referatului îndrumătorului ştiinţific al absolventului de la instituţia de învăţământ superior particular/de stat va întocmi un referat cu propunerea de notare, pe care îl va prezenta Comisiei de licenţă.

Pentru acoperirea costurilor aferente organizării examenelor de licenţă în cazul absolvenţilor proveniţi din alte instituţii de învăţământ superior, UNATC “I.L.Caragiale” încheie un acord scris cu instituţia de învăţământ superior acreditată sau autorizată provizoriu.