Desfășurarea examenului de licență

Proba 1 – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (practic/oral)

Proba 2 – Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă (oral)

Probele pentru examenul de licenţă se desfăşoară în prezenţa, în acelaşi loc şi în acelaşi moment a comisiei/comisiilor de examen specifice fiecărei probe şi a examinatului.

Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă sunt publice. Probele specifice fiecărei specializări, tematica şi bibliografia sunt publicate pe site-ul web al UNATC.

Promovare

Media de promovare a examenului de licenţă trebuie să fie cel puţin 6,00, iar la fiecare probă nota de promovare trebuie să fie cel puţin 5,00. Media fiecărei probe, ca medie aritmetică a notelor membrilor comisiei de examen, precum şi media examenului de finalizare a
studiilor se calculează cu două zecimale, fără rotunjire. Notele membrilor comisiei de examen sunt numere întregi de la 1 la 10.

Comisia de examen

Comisiile de examen de finalizare a studiilor se stabilesc pe programe de studii/specializări, prin decizie a rectorului, la propunerea consiliului facultăţii şi cu aprobarea senatului universităţii şi vor fi publicate pe site-ul universităţii la www.unatc.ro.

Fiecare comisie este alcătuită din preşedinte, membri şi secretar. Preşedintele comisiei de examen de finalizare a studiilor trebuie să aibă gradul didactic de profesor universitar sau de conferenţiar universitar. Membrii comisiei de examen de finalizare a studiilor trebuie să aibă titlul ştiinţific de doctor şi gradul didactic de lector universitar, conferenţiar universitar sau profesor universitar. Secretarul comisiei de examen de finalizare a studiilor trebuie să aibă cel puţin gradul didactic de asistent universitar şi are numai atribuţii de administrare a documentelor.

Conform legii, atât membrii comisiei de examen de finalizare a studiilor, cât şi secretarul comisiei de examen de finalizare a studiilor nu se pot afla, cu cei evaluaţi sau între ei, în relaţie de soţi, afini şi rude până la gradul al III-lea inclusiv. Componenţa comisiilor, precum şi numărul acestora nu se modifică pe durata examenelor de finalizare a studiilor.

Conducerea universităţii şi comisiile de examen poartă întreaga responsabilitate pentru organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor.