Înscrierea candidaţilor

La examenul de licenţă se pot înscrie absolvenţi care au finalizat programe de studii universitare de licenţă, organizate în baza Legii nr. 1/2011.

Absolvenţii promoţiilor anterioare, care au finalizat programe de studii universitare de licenţă, organizate în baza Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare se pot înscrie la examenele de finalizare a studiilor în sesiunile programate pentru promoţia curentă.

Absolvenţii promoţiilor anterioare care au finalizat programe de studii universitare, organizate în baza Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare se pot înscrie la examenele de finalizare a studiilor în sesiunile programate pentru promoţia curentă.

Probele examenului de licenţă, precum şi nr. de credite alocate vor fi cele prevăzute în planul de învăţământ al promoţiei curente, inclusiv pentru absolvenţii seriilor anterioare.

Au dreptul la înscriere la examenul de finalizare a studiilor absolvenţii care au acumulat creditele prevăzute de planurile de învăţământ, respectiv au satisfăcut toate cerinţele obligatorii din planul de învăţământ şi au urmat procedurile de lichidare a tuturor obligaţiilor conform prevederilor legale şi ale celor stabilite de universitate în această privinţă.

Înscrierea se face pe bază de cerere scrisă, la care se ataşează lucrarea de licenţă (un exemplar cartonat şi 1 DVD/stick) elaborată de absolvent, precum şi referatul profesorului coordonator (profesor universitar, conferenţiar universitar sau lector universitar cu titlul ştiinţific de doctor). Referatul va cuprinde aprecieri asupra conţinutului lucrării şi propunerea de notare a acesteia. Lucrările de licenţă pot fi coordonate şi de cadrele didactice asociate împreună cu un cadru didactic titular.

Absolventul trebuie să-şi asume răspunderea pentru folosirea corectă a surselor bibliografice, cu indicarea exactă a fragmentului şi a volumului din care este preluat citatul (autor, titlu, editură, ediţie, pagină). Preluarea unor texte din operele altor autori în alte condiţii decât cele precizate este considerată drept plagiat şi anulează lucrarea, iar răspunderea aparţine absolventului şi în condiţiile în care coordonatorul lucrării a ştiut şi a acceptat această situaţie, răspunderea îi aparţine şi acestuia cu aceeaşi gravitate.

Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de disertaţie.

Retragerea dosarului de înscriere după încheierea perioadei de înscriere conduce la eliminarea candidatului din examen.

Absolvenţii care s-au înscris, dar nu au susţinut sau nu au promovat examenul de finalizare a studiilor se pot înscrie într-o sesiune ulterioară, cu condiţia suportării taxei de înscriere valabilă pentru anul universitar în care candidaţii se înscriu la examenul de finalizare a studiilor. Susținerea de către absolvenții UNATC a examenelor de finalizare a studiilor în cadrul altor instituții de învățământ superior în lipsa unor acorduri interuniversitare aprobate de senate, dă UNATC dreptul de a refuza eliberarea anexelor la actele de studii.

Absolvenţii specializărilor Cinematografie, fotografie, media (Regie de film şi TV), Cinematografie, fotografie, media (Imagine de film şi TV) şi Cinematografie, fotografie, media (Multimedia: sunet – montaj) și Cinematografie, fotografie, media (Animaţie) vor prezenta la înscriere filmele realizate, ce vor constitui probe ale examenului de licenţă, astfel : Specializarea Cinematografie, fotografie, media (Regie de film şi TV)

 • film color sau alb/negru 35 mm, 16 mm, super 16 mm sau digital copie standard sau copie de lucru cu mixaj.
  Specializarea Cinematografie, fotografie, media (Imagine de film şi TV)
 • film color sau alb/negru 35mm, super 16 mm sau digital cu imagine montată şi etalonată, sunet mixat, generice, care are imaginea realizată de către candidat
  Specializarea Cinematografie, fotografie, media (Multimedia : sunet – montaj)
 • film color sau alb/negru 35 mm, super 16 mm sau digital realizat pe parcursul studiilor, prezentat în copie standard sau copie de lucru cu mixaj (2 benzi), însoţit de caietul de regie de sunet şi montaj
  Specializarea Cinematografie, fotografie, media (Animaţie)
 • film color sau alb/negru master în format digital/35 mm copie standard (episod pilot de film serial).

Comisiile de licenţă vor viziona filmele produse ce constituie parte intrinsecă a lucrării de licenţă – probe ale examenului de licenţă.
Filmele respinse nu mai pot fi susţinute în faţa Comisiei de licenţă, candidatul fiind considerat ca neprezentat.


Absolvenţii specializării Cinematografie, fotografie, media (Comunicare audiovuzuală : scenaristică, publicitate media) vor prezenta la înscriere la alegere:

 • Scenariu de lungmetraj (însoţit de studiu teoretic)
 • Lucrare în studii de istorie şi teorie a filmului.