Înscrierea candidaţilor

Au dreptul la înscriere la examenul de finalizare a studiilor absolvenţii care au acumulat creditele prevăzute de planurile de învăţământ, respectiv au satisfăcut toate cerinţele obligatorii din planul de învăţământ şi au urmat procedurile de lichidare a tuturor obligaţiilor conform prevederilor legale şi ale celor stabilite de universitate în această privinţă.

Înscrierea se face pe bază de cerere scrisă, la care se ataşează:

fișa de lichidare
declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal
declaraţia pe proprie răspundere cu privire la asigurarea originalităţii conţinutului lucrării de disertaţie
lucrarea de disertaţie (un exemplar cartonat) elaborată de absolvent
referatul profesorului coordonator (profesor universitar
conferenţiar universitar, lector universitar cu titlul ştiinţific de doctor)

care va cuprinde aprecieri asupra conţinutului lucrării şi propunerea de notare a acesteia

CD/DVD cu lucrarea de disertaţie în format PDF

Suport magnetic, după caz

Trei (3) fotografii color

tip paşaport

realizate recent pe hârtie fotografică

Copie C.I. – Diploma de bacalaureat şi diploma de licenţă în original.

Lucrarea de disertație va fi transmisă și în format electronic pe adresa de email : decanat.teatru@unatc.ro

Absolventul trebuie să-şi asume răspunderea pentru folosirea corectă a surselor bibliografice, cu indicarea exactă a fragmentului şi a volumului din care este preluat citatul (autor, titlu, editură, ediţie, pagină). Preluarea unor texte din operele altor autori în alte condiţii decât cele precizate este considerată drept plagiat şi anulează lucrarea, iar răspunderea aparţine absolventului şi în condiţiile în care coordonatorul lucrării a ştiut şi a acceptat această situaţie, răspunderea îi aparţine şi acestuia cu aceiaşi gravitate.

Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de disertaţie.

Retragerea dosarului de înscriere după încheierea perioadei de înscriere conduce la eliminarea candidatului din examen.