Înscrierea candidaţilor

La examenul de licenţă se pot înscrie absolvenţi care au finalizat programe de studii universitare de licenţă, organizate în baza Legii nr. 1/2011.

Absolvenţii promoţiilor anterioare care au finalizat programe de studii universitare de licenţă, organizate în baza Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare se pot înscrie la examenele de finalizare a studiilor în sesiunile programate pentru promoţia curentă.

Absolvenţii promoţiilor anterioare care au finalizat programe de studii
universitare, organizate în baza Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare se pot înscrie la examenele de finalizare a studiilor în sesiunile programate pentru promoţia curentă.

Probele examenului de licenţă, precum şi nr. de credite alocate vor fi cele prevăzute în planul de învăţământ al promoţiei curente, inclusiv pentru absolvenţii seriilor anterioare.

Au dreptul la înscriere la examenul de finalizare a studiilor absolvenţii care au acumulat creditele prevăzute de planurile de învăţământ, respectiv au satisfăcut toate cerinţele obligatorii din planul de învăţământ şi au urmat procedurile de lichidare a tuturor obligaţiilor conform prevederilor legale şi ale celor stabilite de universitate în această privinţă.

Dosar înscrierea:

declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal
declaraţia pe proprie răspundere cu privire la asigurarea originalităţii conţinutului lucrării de licenţă
lucrarea de licenţă (un exemplar cartonat) elaborată de absolvent
referatul profesorului coordonator (profesor universitar, conferenţiar universitar sau lector universitar cu titlul ştiinţific de doctor).

Referatul va cuprinde aprecieri asupra conţinutului lucrării şi propunerea de notare a acesteia.

Obligatorie este prezentarea la înscriere a unui CD/DVD cu lucrarea de licenţă în format PDF şi a unui CD/DVD cu înregistrarea spectacolului de licenţă, în cazul absolvenţilor specializărilor Artele spectacolului (Actorie), Artele spectacolului (Păpuşi-Marionete), Artele spectacolului (Regie), Artele spectacolului (Coregrafie).

Lucrarea de licență va fi transmisă și în format electronic pe adresa de email: decanat.teatru@unatc.ro

Absolventul trebuie să-şi asume răspunderea pentru folosirea corectă a surselor bibliografice, cu indicarea exactă a fragmentului şi a volumului din care este preluat citatul (autor, titlu, editură, ediţie, pagină). Preluarea unor texte din operele altor autori în alte condiţii decât cele precizate este considerată drept plagiat şi anulează lucrarea, iar răspunderea aparţine absolventului şi în condiţiile în care coordonatorul lucrării a ştiut şi a acceptat această situaţie, răspunderea îi aparţine şi acestuia cu aceiaşi gravitate.

Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de disertaţie.

Retragerea dosarului de înscriere după încheierea perioadei de înscriere conduce la eliminarea candidatului din examen.