Absolvenţii altor universităţi (licență)

Instituţiile de învăţământ superior particular sau de stat cu absolvenţi la specializări acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu vor transmite listele nominale pe specializări ale absolvenţilor care îndeplinesc condiţiile legale pentru susţinerea examenului de licenţă, cu cel puţin 15 zile înainte de începerea înscrierilor.

Instituţiile de învăţământ superior vor anexa şi o adresă nominală, prin care rectorul, decanul şi secretarul şef îşi asumă întreaga răspundere pentru exactitatea şi legalitatea datelor înscrise în suplimentul la diplomă, precum şi xerocopia paginii din Monitorul Oficial care atestă acreditarea sau autorizarea specializării respective.

Se vor verifica disciplinele studiate, făcându-se comparaţia cu disciplinele specializărilor echivalente din UNATC, având în vedere următoarele criterii numerice şi calitative: cel puţin un procentaj de 80% nr. ore ale grupurilor de discipline UNATC şi cel puţin un procentaj de 80% nr. ore pentru discipline ce constituie probe ale examenului de licenţă să se regăsească în planul de învăţământ al specializării respective.

Absolvenţii de la învăţământul superior particular/de stat vor depune următoarele documente:

cerere de înscriere ;

lucrarea de licenţă (un exemplar cartonat şi un exemplar spiralat) ;

CD/DVD cu lucrarea de licenţă ;

declaraţia pe proprie răspundere cu privire la asigurarea originalităţii conţinutului lucrării de licenţă ;

certificat de naştere în original şi copie certificată conform cu originalul de către secretariatul facultăţii;

certificat de căsătorie (după caz) sau actul de eventuală schimbare a numelui – copie certificată conform cu originalul de către secretariatul facultăţii;

diploma de bacalaureat sau echivalenta cu aceasta în original;

adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ de stat sau particular din care să rezulte calitatea de absolvent al acesteia, cu precizarea promoţiei, specializării absolvite, durata studiilor şi forma de învăţământ;

situaţia şcolară, eliberată de instituţia de învăţământ superior de stat sau particular din care să rezulte, pentru fiecare semestru şi an de studiu: disciplinele promovate, numarul de ore prevăzut, forma de verificare, numărul de credite şi notele obţinute;

3 fotografii color, format 3×4 cm., realizate recent pe hârtie fotografică ;

copie C.I.

taxă de înscriere la examenul de licenţă

Absolvenţii învăţământului superior particular la specializările Cinematografie, fotografie, media (Regie de film şi TV), Cinematografie, fotografie, media ( Imagine de film şi TV) şi Cinematografie, fotografie, media (Multimedia : sunet – montaj) vor prezenta filmele realizate, ce vor constitui probe ale examenului de licenţă, astfel:

Specializarea Cinematografie, fotografie, media (Regie de film şi TV)

film color sau alb/negru 35 mm, 16 mm, super 16 mm sau digital copie standard sau copie de lucru cu mixaj.

Specializarea Cinematografie, fotografie, media (Imagine de film şi TV)

film color sau alb/negru 35mm, super 16 mm sau digital cu imagine montată şi etalonată, sunet mixat, generice, care are imaginea realizată de către candidat.

Specializarea Cinematografie, fotografie, media (Multimedia : sunet – montaj)

film color sau alb/negru 35 mm, super 16 mm sau digital realizat pe parcursul studiilor, prezentat în copie standard sau copie de lucru cu mixaj (2 benzi), însoţit de caietul de regie de sunet şi montaj.

Absolvenţii specializării Cinematografie, fotografie, media (Comunicare audiovuzuală : scenaristică, publicitate media, filmologie) vor prezenta la înscriere la alegere:

scenariu de lungmetraj (însoţit de studiu teoretic)

sau

lucrare în studii de istorie şi teorie a filmului.

Comisiile de licenţă vor viziona filmele produse ce constituie parte intrinsecă a lucrării de licenţă – probe ale examenului de licenţă.

Filmele respinse nu mai pot fi susţinute în faţa Comisiei de licenţă, candidatul fiind considerat ca neprezentat. Biroul Consiliului Facultăţii va stabili, la propunerea departamentului respectiv, un cadru didactic care, pe baza analizării lucrării şi a referatului îndrumătorului ştiinţific al absolventului de la instituţia de învăţământ superior acreditată sau autorizată provizoriu va întocmi un referat cu propunerea de notare, pe care îl va prezenta Comisiei de licenţă.

Pentru acoperirea costurilor aferente organizării examenelor de licenţă în cazul absolvenţilor proveniţi din alte instituţii de învăţământ superior, UNATC “I.L.Caragiale” încheie un acord scris cu instituţia de învăţământ superior acreditată sau autorizată provizoriu.